ACB Mitsubishi

Liên hệ giá tốt

Phân loại: Fixed (cố định) và Drawout (di động)

-số cực: 3P – 4P